Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku pełni Pan Robert Kwaśniewski, z którym skontaktować się można pod numerem telefonu 734 457 370, wysyłając korespondencję na adres: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek lub iod@pans.wloclawek.pl

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia.

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku reprezentowana przez Rektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. 3 Maja 17. 

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

  • dokumentacji przebiegu studiów - jest to nasz obowiązek, wynikający z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
  • dokumentacji przebiegu pobytu i nauki w przedszkolu – jest to nasz obowiązek, wynikający z ustawy Prawo oświatowe.

 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu kształcenia lub wykonania umowy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 

Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty współpracujące i świadczące usługi na rzecz Administratora, na podstawie zwartych umów powierzenia.

 

Państwa prawa związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO tj. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

 

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje o przetwarzaniu danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w należy kontaktować się z wyznaczonym z Inspektorem Ochrony Danych.