Przejdź do treści strony WCAG

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku pełni Piotr Grudziński, z którym skontaktować się można wysyłając korespondencję na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. 3 maja 17, 87-800 Włocławek lub iod@pwsz.wloclawek.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia.

Administrator danych
Administratorem danych czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku reprezentowana przez Rektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. 3 maja 17. 
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych.
Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@pwsz.wloclawek.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu: 

  • dokumentacji przebiegu studiów - jest to nasz obowiązek, wynikający z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
  • dokumentacji przebiegu pobytu i nauki w przedszkolu – jest to nasz obowiązek, wynikający z ustawy Prawo oświatowe.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu kształcenia, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Odbiorcy Państwa danych
Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu spełnienie praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.